Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania - Bibliografia


ks. bp Andrzej Siemieniewski
ks. Mirosław Kiwka

CHRZEŚCIJAŃSKA MEDYTACJA MONOLOGICZNA.
Źródła i aktualne pytania

BIBLIOGRAFIA

A. Dokumenty Kościoła

Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2012.
Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, Pallotinum 2010.
Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, Chrześcijańska refleksja o New Age − Jezus Chrystus dawcą wody żywej, Kraków 2003.
Ratzinger J., O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej do biskupów Kościoła Katolickiego. Komentarz do listu Kongregacji Nauki Wiary z 15 października 1989 r., w: W. Słomka, Medytuję, więc jestem, Łódź 1992, Ratzinger J., Kongregacja Nauki Wiary (1989 r.), List do biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej Orationis formas, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995, s. 337–352.
Katechizm Kościoła katolickiego, Pallotinum 1994.

B. Źródła historyczne

Atanazy św., Żywot św. Antoniego. Pisma, Warszawa 1987.
Benedykt z Nursji św., Reguła. Święty Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga druga, tłum. A. Świderkówna, Kraków 1994.
Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Kraków 2005.
Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum. i oprac. ks. J. Naumowicz, Kraków 1998.
Ignacy Loyola, Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, texto autografo, Ediciones Cristo Rey 1977, dostępne na: www.cristorey.org/pdfs/ej_espirituales_textos.pdf (2013).
Jan Kasjan, Conférences I, red. E. Pichery, (= Sources Chrétiennes 42), Paris 1955.
Jan Kasjan, Conférences II, red. E. Pichery, (= Sources Chrétiennes 54), Paris 1958.
Jan Kasjan, Institutions Cénbitiques, red. J-C. Guy, (= Sources Chrétiennes 109), Paris 1965.
Jan Kasjan, Rozmowy o modlitwie: Rozmowy IX i X z Abba Izaakiem, red. A. Nocoń, Kraków 2003.
Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 1: Rozmowy I–X, red. A. Nocoń, (= Źródła Monastyczne 28), Kraków 2002.
Jan od Krzyża (San Juan de la Cruz), Obras completas, ed. Monte Carmelo, Burgos 1990.
Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. o. Bernard Smyrak OCD, Kraków 1986.
Obłok niewiedzy, tłum. W. Unolt, Poznań 1986.
Obłok niewiedzy (Cloud of Unknowing), red. J. Gallacher, Kalamazoo, US-MI 1997, dostępne na: www.lib.rochester.edu/camelot/teams/cloud.htm (2013).
Pachomiusz, Pachomiana latina, (= Źródła Monastyczne 11), tłum. A. Bober SJ, W. Miliszkiewicz, M. Starowieyski, Kraków 1996.
Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca), (= Źródła Monastyczne 12), tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1996.
Symeon Nowy Teolog, Catéchèses I, red. B. Krivochéine, (= Sources Chrétiennes 96), Paris 1963; Catéchèses II, red. B. Krivochéine, (= Sources Chrétiennes 104), Paris 1964; Catéchèses III, red. B. Krivochéine, (= Sources Chrétiennes 113), Paris 1965.
Symeon Nowy Teolog, Chapitres Th éologiques, Gnostiques et Pratiques, red. J. Darrouzès, (= Sources Chrétiennes 52), Paris 1957.
Symeon Nowy Teolog, Traités Th éologiques et Éthiques I–II, red. J. Darrouzès, (= Sources Chrétiennes 122–129), Paris 1966–1967.
Teresa z Avila, Dzieła, dostępne na: www.karmel.pl/klasyka/index.php (2013).

C. Literatura o współczesnej medytacji

Boyer M., Commentaires suite aux réfl exions du Père Joseph Verlinde sur la méditation chrétienne, dostępne na: www.meditationchretienne.ca/publications/divers/Commentaires_Verlinde.pdf (2013).
Christie E., Medytacja chrześcijańska w szkołach. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców, z filmem DVD, Kielce 2012.
Fastiggi R., Pereira J., The Swami from Oxford: Bede Griffi ths Wants to integrate Catholicism and Hinduism, „Crisis Magazine”, March 1, 1991, dostępne na: www.crisismagazine.com/1991/the-swami-from-oxfordbede-griffiths-wants-to-integrate-catholicism-and-hinduism (2013).
Freeman L. OSB, Drogocenna perła. Dzielić się darem medytacji chrześcijańskiej, zawiązując nową grupę, Kraków 2011.
Freeman L., Jezus wewnętrzny nauczyciel, Kraków 2007.
Freeman L., Medytacja chrześcijańska. Twoja codzienna praktyka, Kraków 2006.
Freeman L., Od pierwszego wejrzenia. Doświadczenie wiary, Kraków 2012.
Freeman L., Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna, Kraków 2007.
Freeman L., Praktyka medytacji chrześcijańskiej. Konferencje, rozmowy, świadectwa, Kraków 2004.
Freeman L., Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej, Kraków 2006.
Freeman L., Czy Bóg ma swoich faworytów?, „Chrześcijańska Medytacja: Kwartalnik Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej”, wyd. specjalne, nr 1, styczeń 2013, s. 5.
Griffiths B., Konferencje, dostępne na: www.wccm.pl/index.php?id=89 (2013).
Hanusek M. OP, Fałszywa medytacja propagowana przez benedyktyna Freemana, „Communio” nr 3(179), Rok XXXII, 2012, s. 189–197.
Johnston W., Lord, Teach Us to Pray, London 1991.
Keating Th . OCSO, Liturgia i kontemplacja, Poznań 2006.
Keating Th ., Głęboka modlitwa, Kraków 2007.
Keating Th ., Kryzys wiary, kryzys miłości, Warszawa 1998.
Keating Th ., Open Mind, Open Heart: The Contemplative Dimension of the Gospel, New York, NY 1997.
Keating Th ., Przebudzenie, Kraków 2003.
Larkin Ernest E., Contemplative Prayer for Today. Christian Meditation, 2007.
Main J., Chrześcijańska medytacja, Kraków 2012.
Main J., Medytacja chrześcijańska. Głód głębi serca, Kraków 2009.
Main J., Ścieżka medytacji, Kraków 2011.
Menninger W.A., The Loving Search for God: Contemplative Prayer and the ‘Cloud of Unknowing’, New York, NY 1998.
Merton Th ., Zen i ptaki żądzy, Kraków 1995.
Pennington M.B., Centering Prayer: Renewing an Ancient Christian Prayer Form, New York, NY 1980.
Pereira J., Jogin w Kościele, „Tygodnik Powszechny”, 25 maja 2010, nr 22(3177).
Pettinger T., Biography Maharishi Mahesh Yogi, www.biographyonline.net/spiritual/maharishi_mahesh_yogi.html (2013).
Prusak J., Co egzorcyści mają do medytacji, dostępne na: www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,1090,co-egzorcysci-maja-do-medytacji.html (28.03.2013).
Siemieniewski A., Medytacja „chrześcijańska” na manowcach, „Pastores” 59(2) 2013, s. 151–156.
Strzelczyk B., I się siedzi i medytuje, „Tygodnik Powszechny”, 15 września 2013, nr 37(3349).
Verlinde J-M., La méditation chrétienne de John Main, dostępne na: www.final-age.net/2006/08/la-meditation-chretienne-de-john/ (2013).
Vogüé de A., De Jean Cassien à John Main. Réflexions sur la méditation chrétienne, „Collectanea Cisterciensia” 47 (1985) 179-191, dostępne na: www.meditationchretienne.org/site/documents/2_De_Vogue.pdf (polskie tłum.: Vogüé de A., Od Jana Kasjana do Johna Maina, „Style i charaktery” – zeszyt „Medytacja”, nr 4(2013), s. 18–23).
Ziółkowski A., Od Redakcji, „Chrześcijańska Medytacja: Kwartalnik Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej”, wyd. specjalne, nr 1, styczeń 2013.

D. Literatura dodatkowa

Balthasar H. U., Christliche und nichtchristliche Meditation, w: Neue Klarstellungen, Einsiedeln 1979.
Balthasar H. U., Meditation als Verrat, „Geist und Leben” 50(1977) nr 4.
Bouyer L., The Christian Mystery: From Pagan Myth to Christian Mysticism, Edinburgh 1990.
Chesterton G.J., Orthodoxy, New York, NY 1908.
Croce della G., Vita contemplativa cristiana e tecniche orientali, w: La preghiera, t. II, red. E. Ancilli, Roma 1990.
Dajczer T., Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa, Warszawa 1993.
Déchanet J.M., Christian Yoga, London 1960.
Dubay T., Ogień wewnętrzny św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża oraz Ewangelie o modlitwie, Kraków 2009.
Gabrielle di Santa Maria Maddalena, La mística teresiana, Florencia 1934.
Gentili A., I cristiani e le prassi meditative delle grandi religioni asiatiche, w: La preghiera, t. II, red. E. Ancilli, Roma 1990.
Gurrutxaga E., Un’alternativa alla MT: la Contemplazione Acquisita (CA), w: La preghiera, t. II, red. E. Ancilli, Roma 1990.
Juan de Jesús María (Aravalles), Instrucción de novicios descalzos de la Virgen María del Monte Carmelo conforme a las costumbres de la misma orden, Toledo [b. r. w. – prawdopodobnie 1925 lub 1926].
Kallistos (Timothy Ware), Kto jest w ciszy? Z arcybiskupem Kallistosem rozmawia Piotr Żak, „Style i charaktery” – zeszyt „Medytacja”, nr 4(2013), s. 6–11.
Lindbeck G.A., The Nature of Doctrine: Religion and Th eology in a Postliberal Age, Philadelphia, PA 1984.
McGinn B., Fundamenty mistyki (do V wieku), Kraków 2009.
McGinn B., McGinn B.P.F., Mistycy wczesnochrześcijańscy: wizje Boga u mistrzów duchowych, Kraków 2008.
Misiurek J., Modlitwa. Medytacja. Kontemplacja. Mistyka. Dzieje problematyki, [rozdz. II: Medytacja, s. 223–264 i rozdz. III: Kontemplacja, s. 268–300], Lublin 2011.
Pacho E., S. Juan de la Cruz. Temas fundamentales, vol. 2, Burgos 1984.
Pietkiewicz R., Biblia szkołą medytacji chrześcijańskiej, „Życie konsekrowane” 5(103) 2013, s. 46–53.
Ruiz Salvador F., Introducción a San Juan de la Cruz. El escritos, los escritos, el sistema, Madrid 1968.
Sudbrack J., Meditative Erfahrung – Quellgrund der Religionen?, Mainz–Stuttgart 1994.
Swami Chinmayananda, Meditation and Life, Madras 1977.
Trueman Dicken E.W., La mística carmelitana. La doctrina de santa Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz, Barcelona 1981.
Zarzycki S.T. SAC, hasło: Medytacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2001, s. 501–515.